Uitslagen Wetterhoun

CatNr Hond Kwalificatie
Reuen Jongste Puppyklas
318 Sjerk NHSB 3150080 G: 24-2-2019
F: E.P. v.d. Sluis, V: Hidde, M: Jente, Eig.: M. Sloot-Dijkhof
VB
Puppyklas
321 Beer NHSB 3143294 G: 17-12-2018
F: J. de Haan, V: Hylke, M: Bijke, Eig.: M. Sloot-Dijkhof
VB1
319 Max NHSB 3143298 G: 17-12-2018
F: J. de Haan, V: Hielke, M: Beike, Eig.: A. Bergen
B2
Jeugdklas
322 Otis Orfeo vd Eenhoornleijn NHSB 3131044 G: 31-7-2018
F: B.B.M. Roosendaal, V: Pelle, M: Harmke Jettejans vd Eenhoornleijn, Eig.: J.T.J. Bakker
U1
Openklas
323 Nouri NHSB 3073015 G: 23-2-2017
F: H.D. Boots-Taal, V: Brún Wopke v.d. Meiakkers, M: Hanne Harmien v.d. Eenhoornleijn, Eig.: M. de Vries-Schenk
ZG4
324 Amon vom Imsbacherhof NHSB 3093979 G: 7-4-2016
F: J. Pauwels, V: Jannes, M: Faisca v. Cassenant, Eig.: E. Breur
U2 Res CAC
325 Pelle NHSB 3011085 G: 28-6-2015
F: . ., V: Murk, M: Trijntje, Eig.: J. Barelds-Brink
U1 CAC Beste Reu
B.O.B.
326 Riemer NHSB 3054379 G: 13-8-2016
F: K. Meyer, V: Jarich, M: Geartske, Eig.: J.G. Geertsma
ZG3
Teven Jongste Puppyklas
327 Voske NHSB 3147692 G: 10-1-2019
F: E. Schreuder, V: Doekele Vroman, M: Sietske Fan It Elzenhiem, Eig.: J. Steerenberg
VB
Puppyklas
328 Pippe van Meerlebroek NHSB 3143391 G: 15-12-2018
F: H.D. Boots-Taal, V: Raf Brun fan de Frije Wetters, M: Hanne Harmien v.d. Eenhoornleijn, Eig.: H.D. Boots-Taal
VB1 Beste Puppy
Best Pup In Show
329 Suus Jikke fan't Ruumels Hiem NHSB 3136304 G: 8-10-2018
F: H. Mostert, V: Hielke, M: Jikke Suus fan't Ruumels Hiem, Eig.: M.J.W. Busink
VB2
Jeugdklas
330 Jeppe NHSB 3120384 G: 29-4-2018
F: A.G. Hoogendoorn, V: Jannes, M: Foske, Eig.: A.G Hoogendoorn
U3
331 Odyn Odillia vd Eenhoornleijn NHSB 3131048 G: 31-7-2018
F: B.B.M. Roosendaal, V: Pelle, M: Harmke Jettejans v.d. Eenhoornleijn, Eig.: A.M.S.D. Felix-van Vliet
U1 CAC Beste Teef Beste Jeugdhond
332 Wiep NHSB 3120385 G: 29-4-2018
F: A. Hoogendoorn, V: Jannes, M: Foske, Eig.: E. van der Helm
U2
Openklas
333 Doutsen Froukje van Dijk en Waard NHSB 3088629 G: 27-6-2017
F: E. Staas, V: Wytse Dauwe Fan De Frije Wetters, M: Froukje, Eig.: G.G. ten Brinke-Bargeman
U3
334 Lytse Aukje Geeske van 't Buske NHSB 3057961 G: 26-9-2016
F: B.J.M. Elsman-Hendriks, V: Piet, M: Amke Guusje Fenna Fan de Bistefreon, Eig.: H.A.M. Eekhoudt
ZG4
335 Dante NHSB 3073019 G: 23-2-2017
F: H.D. Boots-Taal, V: Brun Wopke v.d. Meiakkers, M: Hanne Harmien v.d. Eenhoornleijn, Eig.: H.D. Boots-Taal
U2
336 Tyske-Beike fan Tjebbe's Hiem NHSB 3087503 G: 16-6-2017
F: T. Boonstra, V: Brander fan de Frije Wetters, M: Beike, Eig.: H. Heuvel-van Rennes
U1 Res CAC
337 Doete Djoeke fan de Boskstede NHSB 2891270 G: 22-7-2012
F: W.A. Bosstad Boven, V: Wille, M: Akke Lobke fan de Boskstede, Eig.: J. de Vries Bellinga
ZG
338 Hyke Grietje fan 'e Nije Swemmer NHSB 3019442 G: 25-9-2015
F: C.J. Don, V: Douwe fan 't Houn der Hoefje, M: Grietje v.'t Molenerf, Eig.: J. de Vries Bellinga
ZG
Kampioensklas
339 Jikke Suus fan 'T Ruumels Hiem NK'19, CW'19 NHSB 2961613 G: 11-4-2014
F: H. Mostert, V: Zweitse Kaay v.d. Amandelgaard, M: Suus Lobke fan 't Ruumels Hiem, Eig.: H. Mostert en G. Mostert-Bosscher
U2
340 Tiemke NK, NJK'15 NHSB 2967392 G: 25-5-2014
F: A. Douma, V: Zweitse Kaay v.d. Amandelgaard, M: Iteke Jelka fan it Freie Hiem, Eig.: D.H. Loots en S.C. Loots-Hermans
U1
Veteranen
341 Limka NJK'10, NK'12, CW'13, VK'19 NHSB 2768605 G: 20-10-2009
F: H. Mostert, V: Olle, M: Lobke Fan de Frije Wetters, Eig.: H. Mostert en G.Mostert-Bosscher
U1 Beste Veteraan
342 Lobke Fan de Frije Wetters NJK'09, NK NHSB 2679809 G: 6-11-2007
F: J. v.d. Woude, V: Caesar, M: Ryk Roaske Fan Efter De Reinbôge, Eig.: H. Mostert
U2
Top